SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA MESTA IN STORITEV

CONTENTEXCHANGE.ME

OSNOVNE DOLOČBE

Ti splošni pogoji uporabe spletnega mesta contentexchange.me (v nadaljevanju: splošni pogoji) se nanašajo na vse uporabnike in vse oblike uporabe spletnega mesta ter storitev sistema contentexchange.me (v nadaljevanju: spletno mesto ali Mreža)

Splošni pogoji se redno dopolnjujejo in so v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni različici v celotnem besedilu dostopni vsakomur na spletnem mestu.

Vsak uporabnik uporablja vse storitve spletnega mesta na lastno odgovornost in v celoti jamči za zakonitost vsebine, ki jo posreduje v spletno mesto oz Mrežo in za pravne ter stvarne napake na vsebini, ki jo posreduje v Mrežo.

Z registracijo na spletnem mestu potrjujete sprejem teh Splošnih pogojev.

Ponudnik si pridržuje pravico do takojšnje izključitve uporabnika in prekinitve članstva v Mreži brez predhodnega obvestila v primeru kršitve splošnih pogojev uporabe oz. v drugih primerih, kot so ti navedeni v teh pogojih.

I. OPREDELITEV POJMOV

SPLOŠNI POGOJI uporabe spletnega mesta contentexchange.me predstavljajo pravno veljaven in zavezujoč in nepreklicen sporazum med ponudnikom ter uporabniki spletnega mesta contentexchange.me.

SPLETNO MESTO contentexchange.me v nadaljevanju: spletno mesto) je spletno mesto, ki v okviru domenskega prostora www.contentexchange.me ponuja uporabnikom določene storitve, navedene v nadaljevanju teh Splošnih pogojev. Ponudnik storitev lahko spreminja domenski naslov spletnega mesta.

PONUDNIK STORITEV (v nadaljevanju: ponudnik oz. nosilec) spletnega mesta, lastnik vsebin, razen vsebin, ki jih v skladu s temi pogoji priskrbijo člani, ter lastnik in skrbnik programskih aplikacij ter z njo povezanih storitvenih dejavnosti, je družba IRV d.o.o., razen če ni navedeno drugače.

UPORABNIK/ČLAN je vsaka oseba, ki uspešno zaključi postopek registracije ter mu je IRV d.o.o. registracijo potrdil s prijavo v sistem in s kreiranjem njegovega uporabniškega imena in gesla.

II. PREDMET STORITEV

Storitve spletnega mesta so namenjene:

 • uporabnikom / članom

Storitve so na voljo 24 ur na dan in 365 dni na leto. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe, začasne ali trajne omogočitve vsake izmed ali vseh navedenih funkcionalnosti, brez predhodnega obvestila.

III. POGOJI ZA UPORABO STORITVE

Vsa določila splošnih pogojev veljajo enakovredno za vse uporabnike.

Storitve spletnega mesta so namenjene vsem uporabnikom, ki uspešno zaključijo postopek registracije novega člana.

Nekatere storitve spletnega mesta so v omejenem ali neomejenem obsegu na voljo tudi ostalim obiskovalcem spletnega mesta.

Uporabnik se zaveže, da:

 • v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja,
 • ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb,
 • storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih,
 • ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov,
 • ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo,
 • ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celih ali delov vsebine spletne strani ContentExchange.me,
 • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.
 • bo upošteval določbe 63. člena Ustave Republike Slovenije, ki prepoveduje spodbujanje k neenakopravnosti in nestrpnosti ter prepoveduje spodbujanje k nasilju in vojni
 • bo upošteval 297. člen Kazenskega zakonika Republike Slovenije, ki prepoveduje javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti

Ponudnik si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje dostopa do storitev vsem ali posameznim uporabnikom spletnega mesta.

IV. POSTOPEK REGISTRACIJE

Uporabnik s pomočjo izpolnitve obrazca na spletnem mestu prične postopek registracije.

S pričetkom postopka registracije uporabnik potrjuje, da je prebral splošne pogoje, jih razume, se z njimi strinja in jih v popolnosti in brez dodatnih omejitev ali zadržkov sprejema.

Uporabniku v postopku registracije ponudnik izbere uporabniško ime in geslo. Ponudnik si pridržuje pravico, da v postopku registracije ali kadarkoli kasneje uporabniku zavrne dodelitev ali uporabo uporabniškega imena.

V postopku kreiranja uporabniškega računa se ustvari uporabnik uuporabniški račun izključno za njegovo ime in za njegov račun. Uporabnik bo v okviru uporabe spletnega mesta in njegovih storitev uporabljal en sam uporabniški račun.

Ponudnik lahko po svoji presoji registracijo novih članov omeji oziroma uporabnikom ne dopusti registracije.

Ob registraciji se uporabnik zavezuje, da so vsi vpisani podatki točni in pravilni. Uporabnik sam odgovarja za točnost vnesenih podatkov.

Registracija drugih oseb in uporaba tujih osebnih imen je prepovedana, za kar jamči vsak uporabnik s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzema pasivno legitimacijo v primeru spora.

Uporabniki so sami odgovorni za varovanje svojih uporabniških imen in gesel pred nepooblaščeno uporabo drugih oseb. Uporabnikom ni dovoljeno posojati podatkov za dostop do njihovih uporabniških računov ali pooblastiti kateregakoli drugega uporabnika za uporabo njihovega uporabniškega imena. Uporabnik se v okviru storitev spletnega mesta ne sme izdajati za drugo osebo kot je v resnici. Za kakršnokoli škodo, ki bi jo na ta način povzročil drugim uporabnikom, članom, ponudniku ali tretjim osebam, je polno odškodninsko oziroma kazensko odgovoren in prevzema nase pasivno legitimacijo v primeru spora. Ponudnik storitev si pridržuje vse pravice v zvezi s presojo ustreznosti, namestitvijo in odstranitvijo posameznega uporabniškega imena, drugih podatkov v uporabniškem profilu ter vsebin, ki jih uporabnik v okviru svojega uporabniškega profila posreduje v sistem.

Ob registraciji je potrebno navesti oz. vpisati vse podatke v prijavnem listu in potrditi Splošne pogoje poslovanja.

Osebni podatki so varovani v skladu s Politiko zasebnosti ponudnika in zakonom.

V. SPLOŠNA PRAVILA

Ponudnik si pridržuje pravico, da po svoji presoji kadarkoli ustrezno spremeni, prilagodi ali zavrne uporabo gradiva, ki je v nasprotju s temi splošnimi pogoji.

Uporabnik se strinja, da bo storitev uporabljal v skladu z veljavnim pravnim redom Republike Slovenije, kodeksi novinarske in oglaševalske etike in splošnimi etičnimi normami. http://novinar.com/drustvo/o-nas/dokumenti/kodeks/

Uporabnik je odgovoren za posredovana ali objavljena gradiva in druge podatke ter za objave ali prikazane podatke in informacije, posredovane preko storitev spletnega mesta.

V postopku registracije ali kasneje je v uporabniški profil prepovedano na kakršenkoli način, vključno z avdiovizualnimi gradivi vključevati kontaktne in identifikacijske oznake uporabnikov (osebne podatke), kot so na primer telefonske številke, identifikacijska imena za programe za neposredno sporočanje in druge komunikacijske programe, fizični oziroma elektronski naslovi, polna osebna imena in podobno. Uporabniška imena prav tako ne smejo vsebovati izrazov, ki so zaščiteni s pravicami industrijske lastnine.

Pri uporabi storitev spletnega mesta je prepovedano ravnanje, ki na kakršenkoli način otežuje ali onemogoča normalno uporabo storitev ostalim uporabnikom.

Uporabnikom storitve, ki imajo na svojih straneh objaljene vsebinske bloke ContentExchange, ni dovoljeno namerno klikanje na te vsebinske bloke.

Če menite, da so bile z gradivom objavljenim v okviru storitev spletnega mesta kršene vaše avtorske pravice, se obrnite na oddelek za pomoč uporabnikom na info@contentexchange.me.

VI. PREKINITEV ČLANSTVA

Trajanje uporabniškega računa v primeru redne uporabe v skladu z določili teh pogojev ni omejeno.

Uporabniški računi, s katerimi se člani ne bodo prijavili več kot 365 dni, so lahko avtomatsko izbrisani.

Vsak uporabnik se ima možnost kadarkoli izključiti iz uporabe spletnega mesta, tako da 14 dni pred datumom izključitve na elektronski naslov info@contentexchange.me sporoči svoje uporabniško ime in geslo, administrator pa ga bo po preteku navedenega roka izključil. Do izključitve je uporabnik polno odgovoren za svoja ravnanja v okviru spletnega mesta.

VII. LASTNIŠTVO VSEBIN

Vse vsebine, objavljene na straneh spletnega mesta, razen vsebin, ki so jih na spletni strežnik naložili uporabniki, so last ponudnika storitev in/ali njegovih partnerjev ali pogodbenih sodelavcev. Med vključena avtorska dela sodijo med drugim tudi vsa računalniška koda, urejena struktura sistema ter vse pisno, slikovno, zvočno in drugo gradivo.

Ponudnik je izključni lastnik znamke in domene contentexchange.me in iz nje izvedenih imen, blagovnih in storitvenih znamk, znakov in sloganov.

Ponudnik si pridržuje pravico, da bo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepal proti kršiteljem v skladu z zakonodajo.

Kopiranje, distribucija ali spreminjanje katerihkoli informacij brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani ponudnika ni dovoljena.

VIII. VSEBINE IN GRADIVA, KI JIH POSREDUJEJO ČLANI

Uporabnikom v okviru storitev spletnega mesta ni dovoljeno pošiljanje, predvajanje, nalaganje, povezovanje ali nakazovanje spolno napadalnih, pornografskih, žaljivih, nasilnih, grozilnih, rasističnih, netočnih, nelegalnih in drugače etično spornih vsebin oziroma vsebin, ki kršijo ali posegajo v avtorske, sorodne, osebnostne in druge zakonite in ustavne pravice tretjih oseb in sicer v obliki izjav, datotek ali v kateri drugi obliki. Članom in uporabnikom v okviru storitev spletnega mesta ni dovoljeno posredovanje ali javna objava podatkov ali vsebin, ki so zaščitene s pravicami industrijske lastnine, avtorskimi pravicami, osebnostnimi pravicami in drugimi pravicami tretjih oseb (pravico do zasebnosti in preprečitve javne objave osebnih podatkov).

Uporabnik ali član se strinja, da so vsa gradiva, ki jih posreduje v okviru storitev spletnega mesta, dana na voljo javnosti in prosto dostopna javnosti.

Uporabnik izrecno zagotavlja, da so gradiva, ki jih posreduje v okviru storitev spletnega mesta, njegova avtorska dela oziroma ima pridobljene ustrezne materialne avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine, ki članu dovoljujejo razpolaganje z avtorskim delom na način, določen v teh splošnih pogojih. V primeru objave gradiv, ki so zaščitena s pravicami intelektualne lastnine tretjih oseb, uporabnik jamči, da je pred objavo pridobil ustrezno (pisno) soglasje nosilcev pravic.

S posredovanjem gradiva na spletno mesto daje uporabnik, ki je gradivo posredoval, ponudniku storitev neizključno in neodplačno pravico do časovno in prostorsko neomejene uporabe in objave posredovanega gradiva, javnega prikazovanja in predvajanja gradiva delno ali v celoti po presoji ponudnika storitev.

Ponudnik v nobenem primeru ne odgovarja za pravne napake na gradivu, ki ga je prejel od uporabnikov. Ponudnik si v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine pridržuje pravico ukrepanja proti kršiteljem v skladu z zakonodajo.

Uporabnik se zavezuje, da v okviru storitev spletnega mesta ne bo posredoval, nalagal, povezoval, ... promocijskih ali samopromocijskih vsebin, PR sporočil, logotipov svojih spletnih mest ali izdelkov oziroma vseh promocijskih in oglaševalskih vsebin.

IX. ZUNANJE POVEZAVE

Dovoljeno je, da naredite povezavo z drugih spletnih mest na stran spletnega mesta. Povezave ni dovoljeno narediti na spletnih straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino.

Razen v zgoraj navedenem primeru je na drugih spletnih mestih brez dovoljenja ponudnika storitev prepovedano objavljati, reproducirati, distribuirati ali kako drugače uporabljati logotip in znamko spletnega mesta.

X. POLITIKA ZASEBNOSTI

Ponudnik spletnega mesta varuje osebne podatke uporabnikov v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Preden vam omogočimo dostop do storitev spletnega mesta, lahko zahtevamo, da nam posredujete podatke o vašem podjetju in predstavnikih podjetja. Vsi zasebni podatki, ki jih pri tem zaupate ContentExchange, se uporabljajo izključno za namen komuniciranja s strankami ter so varovani v skladu z ustrezno zakonodajo in se ne posredujejo tretjim osebam.

XI. ZAJEMANJE PODATKOV

Vsakič, ko obiščete spletno mesto ali ste v stiku s storitvami ContentExchange-a, lahko ponudnik storitev ContentExchange uporabi različne tehnologije za samodejno oz. pasivno zbiranje informacij o uporabi storitev (Podatki o uporabi). Podatki o uporabi lahko vključujejo podatek o vrsti brskalnika, operacijskem sistemu, vrsti naprave, oceni geografskega položaja obiskovalca na podlagi IP naslova, podatek o obiskani strani in času, ki ga uporabnik preživi na tej strani, vrsti vsebine na obiskani strani, čas obiska strani, referrer URL in druge podatke, ki so sestavni del protokola HTTP. Tako zbrani statistični podatki nam služijo za spremljanje uporabe storitev, kot npr. koliko obiskovalcev obišče strani, kjer se nahajajo storitve ContentExchange in na katere povezave, če sploh katere, obiskovalci "kliknejo", oz. na splošno, katere aktivnosti naredijo na strani.

Podatki o uporabi v splošnem ne omogočajo identifikacije uporabnika.

Med brskanjem po spletnem mestu se skupaj z vsebino datotek na računalnike uporabnikov in članov prenašajo tudi kratke tekstovne datoteke - piškotki (cookies). Piškotki vsebujejo podatke, ki so potrebni za pravilno delovanje nekaterih aplikacij na spletnem mestu, hkrati pa uporabnikom omogočajo nekatere prednosti pri uporabi storitev.

Uporabnik ali član lahko z nastavitvami svojega spletnega brskalnika določi, ali bo dopustil uporabo piškotov na posameznem spletnem mestu ali ne. Uporaba storitev spletnega mesta, za katere se zahteva članstvo na spletnem mestu, brez omogočenih piškotov ni mogoča. Več podatkov o piškotih in njihovi uporabi je na voljo v dokumentaciji ter navodilih za uporabo vašega brskalnika.

Uporabnik lahko zahteva izbris zbranih podatkov oz prepove uporabo podatkov za zajem in obdelavo podatkov za tržne raziskave, oglaševanje in izboljšanje uporabniške izkušnje na spletu (v nadaljevanju "profiliranje") tako, da na naslov info@irv.si pošlje zahtevek za izbris oz. umik privolitve za obdelavo podatkov.

XII. NADZOR NAD UPORABO

Ponudnik ne nadzoruje gradiva in podatkov, ki jih uporabniki posredujejo na spletno mesto v okviru njegovih storitev, zato ne odgovarja za točnost vnesenih podatkov niti za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo na podlagi teh podatkov ali zaradi njihove izgube. Ponudnik si v skladu z namenom izpolnjevanja določb tega sporazuma pridržuje pravico nadzora in vpogleda v katerekoli podatke in gradiva, ki jih uporabnik posreduje v okviru storitev spletnega mesta, ter pravico, da po svoji presoji izbriše, premakne ali spremeni katerokoli gradivo, ki po njegovem mnenju krši določila teh pogojev, vendar se k temu ne zavezuje. Uporabniki ali člani, ki v okviru storitev posredujejo tovrstne podatke ali gradivo, so za kršitve odgovorni ne glede na poseg ponudnika.

XIII. NESPOŠTOVANJE SPLOŠNIH POGOJEV

Ponudnik si pridržuje pravico, da v primeru nespoštovanja kateregakoli določila po svoji presoji proti uporabniku, ki krši določila teh splošnih pogojev, uvede kateregakoli od naslednjih ukrepov:

 • opozorilo o nespoštovanju splošnih pogojev ter poziv k spoštovanju le-teh,
 • blokiranje možnosti dostopa do posameznih storitev v okviru spletnega mesta,
 • blokiranje uporabniškega računa,
 • blokiranje preostalih uporabniških računov, za katere ponudnik ugotovi, da jih uporablja isti uporabnik kot uporabniški račun, s katerim so bile povzročene kršitve,
 • blokiranje IP naslova, iz katerega je prišlo do kršitve,
 • posredovanje IP naslova, iz katerega je prišlo do kršitve, odgovornemu ponudniku internetnih storitev.

XIV. ODGOVORNOST

Uporabnik se strinja, da ponudnika storitev, njegove lastnike, zaposlene, pogodbene sodelavce in druge pooblaščence odvezuje kakršnekoli odgovornosti za izgubo podatkov ali kakršnekoli druge težave ali nevšečnosti, ki jih utrpi zaradi lastne zlorabe storitev spletnega mesta ali zlorabe drugih uporabnikov. Ponudnik prav tako ni odgovoren za kakršnokoli prekinitev delovanja storitve, ne glede na razlog.

V vseh primerih kršitev določb teh pogojev, si ponudnik storitev pridržuje pravico, da sproži postopke v lastnem imenu oz. se kot sospornik pridruži tistim uporabnikom, ki so bili na kakršenkoli način oškodovani.

Ponudnik storitev uporabnikom in članom ne jamči, da bo uporaba storitev spletnega mesta neprekinjena, vedno na razpolago, niti, da bo opravičila njihova pričakovanja do spletnega mesta. Ponudnik prav tako ni odgovoren za mrežne povezave ter storitve, vključno s pokritjem območja ali prekinitvijo zveze. Ponudnik storitev ni odgovoren za kakršnokoli škodo, vključno s škodo zaradi izgubljenih podatkov, izgubo programov, stroški povezav, stroški preskrbe nadomestnih storitev ali prekinitev storitev, ki izhajajo iz uporabe spletnega mesta.

XV. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV

Uporabnik se strinja s temi pogoji z vsakokratnim obiskom spletnega mesta, ne glede na to, če se je na spletno mesto prijavil s pomočjo uporabniškega imena in gesla ali ne. Pravica uporabnika ob uporabi storitve je vezana na vse morebitne kasnejše spremembe ali dopolnitve (določb, omejitev in/ali pogojev), ki jih določi sam ponudnik.

Ponudnik si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev, brez posebne najave in brez omejitev. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu. Ponudnik se obvezuje, da bodo veljavni pogoji vedno enostavno dostopni na spletnem mestu.

Ponudnik lahko kadarkoli neomejeno spremeni, ukine ali prekine katerikoli del storitve, kakor tudi dostopnost do katerekoli lastnosti storitve, aplikacije, baze podatkov ali posameznih vsebin. Prav tako lahko ponudnik vzpostavi dodatne omejitve na določene lastnosti in dele storitve ali omeji posameznemu uporabniku ali članu dostop do delov ali do celotne storitve brez predhodnega obvestila.

XVI. REŠEVANJE SPOROV

Za vprašanja, pripombe in pritožbe, ki se nanašajo na storitve spletnega mesta, se najprej obrnite na e-poštni naslov info@contentexchange.me.

XVII. PRISTOJNOST ZA SPORE

Sporazum o sprejemu teh splošnih pogojev je sklenjen v Ljubljani, Republika Slovenija. Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta, teh splošnih pogojev se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Vse stranke pogodbe, ne glede na njihovo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravom Republike Slovenije. Za spore v zvezi s tem sporazumom ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve ter delovanjem storitve, je izključno pristojno sodišče v Ljubljani.

XVIII. VELJAVNOST POGOJEV

Ta različica splošnih pogojev uporabe ima zaporedno številko 1.1 in velja od 29.07.2019.