Splošni pogoji uporabe spletnih vsebin ContentExchange.me

OPOZORILO

S prebiranjem vsebine na ContentExchange.me se uporabnik strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe spletnih vsebin ContentExchange.me. V kolikor se z določbami ne strinjate, vam svetujemo, da spletno mesto ContentExchange.me zapustite, oziroma, ne prebirate njegovih vsebin.

1. Splošne določbe

Vsebina Splošnih pogojev o uporabi spletne strani ContentExchange.me se nanaša na pogoje uporabe spletnih vsebin/storitev na spletnih straneh ContentExchange.me ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki oz. člani spletne strani ContentExchange.me.

2. Definicija pojmov

Ponudnik, lastnik, skrbnik spletne strani ContentExchange.me je I.r.v. d.o.o., Leskoškova 12, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju ponudnik). Ponudniki poti so ponudniki spletne povezave, ki jo pri njih najemajo uporabniki ali ponudnik. Uporabnik storitve je vsaka oseba, ki na kakršenkoli način uporablja spletno stran ContentExchange.me (v nadaljevanju uporabnik). Uporabnik vsebin/storitev je vsak, ki obišče spletne strani ContentExchange.me. Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter drugimi navodili ponudnika.

3. Avtorske pravice

Uporabnik z objavo svojih vsebin na ContentExchange.me podjetju I.R.V. d.o.o. dovoljuje javno priobčitev na vseh medijih in v vseh zakonsko določenih oblikah, ki so v lasti podjetja I.R.V. d.o.o. in dovoljuje, da si katerakoli tretja oseba na ContentExchange.me vsebine ogleda in pretoči na svoj računalnik in začasno ali trajno fiksira.

Za morebitno nadaljnjo razpolaganje tretjih oseb z vsebinami I.R.V. d.o.o. ni odgovoren, niti nima vpliva na ravnanje tretjih oseb in zato napram uporabniku v zvezi z nadaljnjo uporabo ni odgovoren, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja. Uporabnik izrecno zagotavlja, da z objavo svojih vsebin, ki jih objavlja na spletni strni niso kršene pravice intelektualne lastnine niti osebnostne pravice tretjih.

5. Dostopnost spletne strani ContentExchange.me

Spletne strani so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do spletnih strani ContentExchange.me vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si ponudnik pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do ContentExchange.me.

Ponudnik ne jamči dostopnosti strani ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti, ali kakršnihkoli izpadih, napakah, drugih tehničnih motenj ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje …) ter višje sile.

6. Način dostopa

Uporaba in dostop do spletne strani ContentExchange.me sta zagotovljena 24 ur na dan, razen v primerih, določenih v 5. členu splošnih pogojev. Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, navedenih v 10. členu splošnih pogojev, omeji ali prekine dostop do vsebin ContentExchange.me na posamezno geslo.

7. Pogoji uporabe

Starost in odgovornost

Za uporabo vsebin objavljenih na ContentExchange.me ni starostnih omejitev. Ni dovoljeno pooblastiti ali prijaviti drugih oseb oz. kakorkoli drugače preusmeriti vašega uporabniškega računa. Prav tako ni dovoljena uporaba storitve za kakršnekoli nezakonite namene.

Druga pravila uporabe

Za zagotavljanje kakovostne uporabe storitev se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe objavljena na spletnih straneh ContentExchange.me.

8. Splošna priporočila uporabnikom

Storitve uporabljajte v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti. Uporabniki naj se zavedajo, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe. Ponudnik storitev bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo storitev in Pogoji.

9. Zasebnost in varstvo podatkov

Ponudnik storitev se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe izvajanja storitev. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

10. Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik se mora zavedati, da:

Spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso 100% zanesljive. Ob morebitnih izpadih delovanja zaradi ponudnikov poti, ponudnik vsebin ne prevzema odgovornosti. Ponudnik vsebin in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika. Uporabnik za uporabo video vsebin potrebuje primeren računalnik. Uporabnik za uporabo video vsebin potrebuje primerno hitro spletno povezavo v internet. Minimalna zahtevana hitrost povezave je 512 Kbps, priporočljiva pa najmanj 1 Mbps. Ponudnik vsebin ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitev. Ponudnik vsebin ne odgovarja za vsebino objavljeno na spletnih straneh ContentExchange.me, katere avtorji so uporabniki spletne strani ContentExchange.me. Ponudnik vsebin si pridružuje pravico odstraniti vsebinsko neprimerna sporočila, fotografije, video, …

11. Uporabnik se zaveže, da:

  • storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,
  • v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja,
  • ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb,
  • storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih,
  • ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
  • ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov,
  • ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo,
  • ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celih ali delov vsebine spletne strani ContentExchange.me,
  • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.

12. Reklamacije

Uporabnikom je zagotovljena tehnična podpora in pomoč na elektronskem naslovu: info@contentexchange.me.

Ponudnik vsebin vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki, skladno s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo RS. Ponudnik vsebin se zavezuje, da bo tekoče reševal morebitne tehnične in/ali vsebinske reklamacije. Ponudnik vsebin bo v primeru utemeljenih reklamacij zagotovil uporabnikom odpravljanje vzrokov za reklamacijo ter, v kolikor ugotovi nepravilnosti na strani ponudnika poti, posredoval ponudniku poti, ki je dolžan napako odpraviti. V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik vsebin zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika. Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik vsebin predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti, ki je dolžan napako odpraviti. Vse reklamacije povezane z delovanjem internetnega omrežja rešuje ponudnik internetne povezave uporabnika storitve.

13. Kršenje pogojev

Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo Pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do spletnih strani ContentExchange.me.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev ali ponudniku poti kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Morebitne kršitve pri uporabi spletnih strani s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku storitev na elektronski naslov: info@contentexchange.me ali pisno na naslov I.R.V., d.o.o., Leskoškova 12, 1000 Ljubljana.

14. Spremembe

Ponudnik vsebin lahko spreminja pogoje uporabe vsebin. Ponudnik vsebin se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi pogojev uporabe na primeren način o tem obvestil uporabnike.